REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


1. Poniższy Regulamin określa warunki oraz zasady i sposób sprzedaży prowadzonej przez Michała Smalec prowadzącego działalność gospodarczą (zwanego dalej Sprzedawcą):
Michał Smalec - Mancraft
ul. Jana Pawła 13
48-340 Głuchołazy
NIP: 7532430874
za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.mancraft.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 


§ 1 Definicje

1. Dostawa - dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru będącego przedmiotem zamówienia.

2. Dostawca - oznacza podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Towarów będących przdmiotem zamówienia. Poprzez Dostawcę rozumie się:

a) firmę kurierską;

b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie;

3. Klient - jest to podmiot, dla którego zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

4. Konsument - jest to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, na użytek własny - niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową.

5. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony poprzez Rejestrację.

6. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Rejestracja - jest to faktyczna, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

8. Strona Sklepu - oznacza stronę internetową, gdzie Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające naF domenie sklep.mancraft.pl

9. Towar - jest to produkt który jest prezentowany przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu. Może być on przedmiotem Umowy sprzedaży.

10. Umowa sprzedaży - jest to umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by korzystanie ze sklepu internetowego sklep.mancraft.pl było możliwe z wykorzystaniem popularnych, ogólnodostępnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych.

2. Sklep sklep.mancraft.pl wykorzystuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia klienta. Każdy Klient może wyłączyć stosowanie „cookies” w przeglądarce internetowej.Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu sklep.mancraft.pl.

3. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

4. Klientem sklepu może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 3. Ochrona praw autorskich

1. Autorskie prawa do wszelkich treści znajdujących się na stronie sklepu, przysługują Przedsiębiorstwu i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83).

 

§ 4 Korzystanie ze Strony Sklepu:

1. Klienci zamierzający dokonać zakupów w sklepie zobowiązani są do:

a. Rejestracji konta użytkownika;

b. Zapoznania się z regulaminem oraz jego akceptacji;

2. Klientem sklepu może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 5 Zamówienia

1. Informacje zawarte na stronie sklep.mancraft.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stanowią jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient dodaje Towar do zamówienia przez wybór funkcji "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem, na Stronie Sklepu. Po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Potwierdź zakup”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

3. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaż Towarów będących przedmiotem danego zamówienia.

4. Drogą elektroniczną, na konto pocztowe Klienta, po złożeniu zamówienia, zostanie wysłane jego potwierdzenie.

5. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

6. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta - zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

§ 6 Płatności

1. Ceny na stronie sklep.mancraft.pl zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto. Stanowią one jedynie cenę danego towaru nie zawierają zaś kosztów dostawy. O kosztach dostawy Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.

2. Wszelkie wpłaty uznawane są za zaliczki - z tego powodu, w przypadku rezygnacji z chęci zakupu, klient ma prawo do zwrotu wpłaconej zaliczki przed wysyłką towaru.

 

§ 7 Dostawa

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez ukrytych wad.

2. W przypadku złożenia zamówienia na towar, dostawa zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży.

3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w przy składaniu zamówienia.

4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki wskazane jest, by Klient zażądał od pracownika Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu.

5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta dostarcza paragon albo fakturę obejmującą dostarczane Towary.

 

§ 8 Rękojmia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wynika to z tego, że sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.

2. Jeżeli Towar jest wadliwy, Klient może:

a) poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia wnioskować o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Jednak sprzedawca może niezwłocznie wymienć Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Musi się to odbyć bez nadmiernych niedogoności dla Klienta. 
Jeżeli jednak Towar był już wymieniany lub też Sprzedawca nie uczynił zadości obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub wady nie usunął, dane ograniczenie nie ma zastosowania.
Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. 
Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Wadliwą rzecz należy dostarczyć na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru.

 

§ 9 Reklamacje

1. Reklamacje z tytułu niezgodności rowaru z umową sprzedaży należy składać w formie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego. Następnie towar należy odesłać na adres Sprzedawcy.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej informację o typie reklamowanego towaru, wskazanie terminu wykrycia wady, dane Klienta oraz opis wady towaru.

3. Sprzedawca w przeciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji ustosunkuje się do danej reklamacji. Odpowiedź na reklamację sprzedawca kieruje na adres wskazany przez Klienta.

 

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. W terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru przed prawcownika Dostawcy, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny.
Odstąpienie można złożyć drogą elektroniczną na adres: kontakt@mancraft.pl lub listwonie na adres siedziby firmy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Umowa od której odstąpiono skutecznie jest uznawana za niezawartą.

3. Jeżeli ośwadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zostało złożone przed przyjęciem oferty Klienta, oferta przestaje wiązać.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpnieu od umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do zwrócenia całości dokonanych przez kupującego na rzecz danego zamówienia płatności (w tym kosztów Dostawy). Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem do chwili otrzymania towaru lub potwierdzenia nadania towaru do Sprzedawcy.

5. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Klient jest zobowiązany by Towar zwrócić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży. By termin zachować, wystarczy nadać Towar przed upływem tego terminu.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8. Za zmniejszenie wartości Towaru (wynikające z sposobu wykorzystania wykraczającego poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru) odpowiada Klient.

10. Zwrot płatności odbywa się tą samą drogą jaką Klient opłacał dane Zamówienie. Klient może zgodzić się na inny sposob zwrotu środków zaproponowany przez sprzedającego.

 

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień.Są one przetwarzane jedynie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

3. Dane osobowe przekazane sprzedawcy są dostępne dla Klienta który ma prawo do ich modyfikacji.

5. Dane osobowe mogą być usnięte z prowadzonej bazy, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta. Jeżeli jednak Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca może odmówić usnięcia danych do czasu wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by dane mu przekazane nie były w niewłaściwy lub nieuprawniony sposób wykorzystywane.

7. W celu realizacji Dostawy, dane Klienta w wymaganym zakresie są przekazywane Dostawcy.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Gdy Klient jest Przedsiębiorcą, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody, w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

6. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13.

 

 

 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.


Specials

» All specials

Our hotline is available 24/7

Phone:790-312-257

Contact our hotline

PayPal